Αρχές και Εφαρμογές Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: G:\5.Physics_Courses\1.Web_Site\public_html\mm_spacer.gif

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: G:\5.Physics_Courses\1.Web_Site\public_html\mm_spacer.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: G:\5.Physics_Courses\1.Web_Site\public_html\mm_spacer.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: G:\5.Physics_Courses\1.Web_Site\public_html\mm_spacer.gif

 

Βιβλιογραφία

1.    Καρτάλης Κ. και Χ. Φείδας, 2007. Αρχές και εφαρμογές δορυφορικής τηλεπισκόπησης. Β. Γκιούρδας Εκδοτική, Αθήνα.

2.    Μερτίκας Π. Σ., 1999. Τηλεπισκόπηση και Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας. Eκδόσεις Ίων”.

3.    Φράγκος Π., 1999. Ηλεκτρομαγνητικές μέθοδοι τηλεπισκόπησης. Eκδόσεις Παπασωτηρίου – Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ./Ε.Μ.Π. Αθήνα.

4.    Vardavas, I.M. and F.W. Taylor, 2007. Radiation and Climate. International Series of Monographs on Physics No. 138, Oxford University Press, Oxford.

5.    Kondratyef, K. Ya. and A. P. Cracknell, 1998. Observing Global Climate Change. Taylor & Francis.

6.    Rees, W. G., 2001. Physical Principles of Remote Sensing. ISBN 0521669480.

7.    Jensen, J. R., 2007, Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective, 2nd Ed., Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

8.   Lillesand T. M., Kiefer, R. W. and Chipman, J. W., 2003. Remote Sensing and Image Interpretation. John Wiley & Sons Inc.

9.    Sabins, F.F., 2007. Remote Sensing: Principles and Interpretation. Waveland Pr Inc.

10.   Cracknell, A., 2006. Introduction to Remote Sensing. ISBN. 0849392551.

11.   Campbell, J. B., 2006. Introduction to Remote Sensing. ISBN 159385319X.

12.   Jensen, J. R., 2005, Introductory Digital Image Processing, 3rd Ed., Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 526 pages.

13.   Sharkov, E. A. 2004. Passive Microwave Remote Sensing of the Earth : Physical Foundations. Springer-Praxis Books in Geophysical Sciences. Springer.

14.   Marzano, F. S. and Visconti, G., 2003. Remote Sensing of Atmosphere and Ocean from Space : Models Instruments and Techniques. Kluwer Academic Publications.

15.   De Jong, S. M. and F. D. Van Der Meer, 2004. Remote Sensing Image Analysis, Including The Spatial Domain. Kluwer Academic Publications.

16.   Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., Rhind, D. W., 2001. Geographic Information Systems and Science. John Wiley &Sons.

17.   Battrick, B., 2006. The Changing Earth. New Scientific Challenges for ESA’s Living Planet Programme. ESA SP-1304. ESA Publications Division, ESTEC, The Netherlands.

18.   ESA, 2005. Earth Observation Handbook. Committee on Earth Observation Satellites. European Space Agency, ESTEC, The Netherlands.

19.  GEOSS, 2005. Global Earth Observation System of Systems. 10-Year Implementation Plan Reference Document. Group on Earth Observations. ESA Publications Division, ESTEC, The Netherlands.

20.  EEA, 2006. Priority issues in the Mediterranean environment. European Environment Agency. EEA Report No 4/2006. Office for Official Publication of the European Communities. Luxemburg.