Αρχές και Εφαρμογές Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης

 

 

 

 

 

  

Διδάσκων: Νεκτάριος Χρυσουλάκης

Πληροφορίες για το μάθημα

Πληροφορίες για το διδάσκοντα

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: G:\5.Physics_Courses\1.Web_Site\public_html\sat.gif      

 

 

Ανακοίνωση

Το 2020 τα μαθήματα θα γίνονται: Τετάρτη 17:00 – 19:00 και    Πέμπτη 17:00 – 19:00 στην Αίθουσα Σεμιναρίων Α’ Ορόφου.

Το πρώτο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου.

Μέγιστος αριθμός φοιτητών: 16.

 

Σκοπός του Μαθήματος

 Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές 3ου έτους. Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία με τη δορυφορική τηλεπισκόπηση και η απόκτηση βασικών γνώσεων για τη δυνατότητα εφαρμογής της σε έδαφος, ατμόσφαιρα και θάλασσα. Θα παρουσιαστεί το δυναμικό της δορυφορικής τηλεπισκόπησης να υποστηρίξει ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων που εμπλέκονται στη μελέτη του περιβάλλοντος και θα αναδειχθούν τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικής από το μάθημα αυτό. Λόγω του μεγάλου εύρους των εφαρμογών της δορυφορικής τηλεπισκόπησης στα παραπάνω πεδία, η παρουσίαση εφαρμογών δεν θα είναι εξαντλητική, αλλά στόχος είναι να αποτελέσει τη βάση για την περαιτέρω ενασχόληση. Για το λόγο αυτό έχουν επιλεγεί βασικές εφαρμογές της δορυφορικής τηλεπισκόπησης. Θα διδαχθούν τεχνικές για την επεξεργασία των δορυφορικών εικόνων, ουσιαστικά δηλαδή μεθοδολογικές προσεγγίσεις που επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων από τη συνδυαστική αξιοποίηση των διαφόρων φασματικών περιοχών στις οποίες καταγράφουν οι ανιχνευτές παρατήρησης της γης. Για την πληρότητα της παρουσίασης των εφαρμογών, γίνεται επίσης σύντομη αναφορά στη συνέργεια τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, καθώς και στο διεθνές περιβάλλον, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και την Ελληνική πραγματικότητα.

 

Το μάθημα θα ολοκληρωθεί σε 10 εβδομάδες με σύνολο διδακτικών ωρών 40. Μέγιστος αριθμός φοιτητών 16, με πραγματοποίηση προεγγραφής στο πρώτο μάθημα. Υποχρεωτική είναι η εκπόνηση ομαδικών Εργασιών (projects), των οποίων η ανάθεση θα γίνει κατόπιν Προόδου στις αρχές Μαρτίου. Η αξιολόγηση θα βασιστεί στην Πρόοδο και στις Εργασίες.

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: G:\5.Physics_Courses\1.Web_Site\public_html\mm_spacer.gif